Servizos

SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN

INFORAPA: INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E APOIOS

@s nos@s  profesionais ofrecen atención individualizada e especializada, proporcionando información e asesoramento sobre saúde mental e recursos existentes que poidan servir de utilidade ás persoas que teñen unha enfermidade mental, ás súas familias ou persoas achegadas.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

PROGRAMA DE OCIO, BENESTAR E RESPIRO

Intentamos favorecer a calidade da convivencia familiar, proporcionando oportunidades de respiro ás persoas con enfermidade mental e aos familiares cos que conviven.

As persoas que participan neste programa rachan coa rutina diaria dun xeito lúdico, cultural e saudable. O programa desenvólvese con actividades culturais, estancias vacacionais de fin de semana, viaxes de curta duración organizadas dende FEAFES Galicia e viaxes do IMSERSO.

SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL

PAIEM. Programa de Saúde Mental no Centro Penal de A Lama

O obxectivo xeral deste programa é o de mellorar as situacións das persoas con enfermidade mental que están privadas de liberdade.

Obradoiros de psicoeducación, estimulación cognitiva, hábitos de vida saudable, saídas terapéuticas e deportivas, son parte das terapias que traballamos, dirixidas a aumentar a súa adaptación ao ámbito penitenciario, a mellorar a súa autonomía persoal e prepararse para a saída.

Traballamos tamén coas súas familias e persoas achegadas. Realizamos obradoiros de sensibilización en saúde mental específicos para funcionarios.

No ano 2017 recibimos a Medalla de Bronce ao Mérito Social Penitenciario, condecoración que outorga a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, polo traballo realizado no programa PAIEM no Centro Penitencario de A Lama.

ASORPA. Programa de atención sociosanitaria, residencial e promoción da autonomía

Programa de atención sociosanitaria en domicilio para persoas con enfermidade mental grave, onde se promove a autonomía persoal e o apoio psicolóxico destas e dos seus familiares, así como a coordinación con outros servizos comunitarios.

Inténtanse frear ou parar o deterioro cognitivo que impide á persoa a integración no seu entorno de forma normalizada e autónoma, así como o desenvolvemento laboral, social e persoal.

Con este programa refórzase a deficitaria atención que recibe o colectivo de persoas con enfermidade mental tamén no medio rural a causa do insuficiente desenvolvemento dos recursos de atención comunitaria en Galicia.

Programa Incorpora Saúde Mental

A través deste programa dáse continuidade ao Programa de Saúde Mental no Centro Penal de A Lama. Enmarcado dentro de dúas liñas de actuación: o acompañamento de persoas con problemas de saúde mental ex xudicializadas e as súas familias e a sensibilización de axentes sociais, xudiciais e corpos de seguridade en saúde mental.

PROGRAMA DE APOIO E SOPORTE INTEGRAL

Buscamos favorecer a continuidade e a proximidade na atención ás persoas con enfermidade mental crónica e o desenvolvemento da súa autonomía persoal, así como favorecer as capacidades das persoas coidadoras no manexo de determinadas situacións tanto intrafamiliares como persoais.

Está dirixido a persoas con enfermidade mental, as súas familias e achegados que presentan de forma constante dificultades en áreas básicas da vida diaria, no seguimento dos tratamentos, na continuidade da atención sociosanitaria, no acceso aos dispositivos e recursos para a integración e inclusión social, na participación de actividades na comunidade e, no caso das familias, atrancos na súa labor tanto como coidadoras como de manexo persoal da situación.

Damos apoio aos familiares implicados, como axentes activos no proceso de tratamento e rehabilitación das persoas con enfermidades mentais, para previr e manexar posibles alteracións físicas, psicolóxicas e sociais, derivadas das tarefas que isto conleva, proporcionándolles información sobre saúde mental, dándolles soporte emocional e recursos para a resolución de conflitos, fomentando sempre o autocoidao.

PROGRAMA EMOCIONA SAÚDE MENTAL

Ante a situación provocada pola emerxencia sanitaria da covid-19, persoas usuarias dos servizos de atención prestados desde a entidade e a propia federación quedaron expostos a unha situación que provocou estrés emocional, crise e situacións de tensión e inseguridade.

As respostas emocionais como tristeza, hostilidade, medo, ansiedade, retraemento, soidade ou culpa, foron e son bastante habituais ante unha situación como a actual.

Desde as entidades de saúde mental habilitáronse mecanismos de atención, seguimento e asistencia a estes casos de xeito permanente, xa sexa de forma telefónica, telemática ou presencial segundo os casos.

O programa intenta contribuír non só ao apoio técnico para o manexo das devanditas situacións, tanto ás persoas cun problema de saúde mental como aos seus familiares, convivintes ou non convivintes, senón tamén ao acceso a recursos de protección e hixiene como máscaras, xeles , etc. que en ocasións as familias ou persoas con enfermidade mental non poden asumir.

O mecanismo básico de atención neste programa resúmese en: Apoiar, Escoitar e Orientar para dar soporte emocional e inmediato, previr o agravamento do estado psicolóxico e fomentar o autocoidado.

CENTROS

Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral

O Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral Lenda (CRPL) ten 45 persoas prazas concertadas co Servizo Galego de Saúde.

No CRPL priorizamos a rehabilitación e recuperación dos procesos cognitivos (atención, percepción, memoria, comprensión, etc.) dos nosos usuarios e usuarias, buscando que acaden o máximo desenvolvemento das súas capacidades, habilidades e destrezas, que lle permitan levar unha vida autónoma, independente e normalizada.

Centro Ocupacional

O Centro Ocupacional Lenda ten 10 prazas, 9 das cales están concertadas coa Consellería de Política Social, e derivadas a través do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal.

O noso obxectivo é potenciar e mellorar as habilidades necesarias para a preparación e integración laboral, coa finalidade de conseguir o maior desenvolvemento persoal dende una perspectiva normalizadora e integradora.

SERVIZO DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E PARTICIPACIÓN

En Lenda gústanos participar na comunidade, sensibilizar a través da visibilización da saúde mental en campañas de rúa e en redes sociais.

Gustamos de achergarnos aos centros educativos, participar en diferentes accións na contorna, difundir informacións axeitadas sobre a saúde mental, compartir coa sociedade e normalizar.

Sinalado como un dos principios que rexen a filosofía da atención neste recurso, a participación dos axentes na propia xestión do centro ha de ser tida en conta como un dos motores fundamentais do cambio. Por iso, promoveranse sistemas de participación dos axentes implicados: persoas usuarias, familias e profesionais.

O centro conta con estratexias e mecanismos diversos que posibilitan a participación destes axentes e que van máis alá que os sistemas de información.

Estratexias como as seguintes: reunións grupais de valoración (de persoas usuarias, de familiares e de profesionais), caixa de correo de suxestións, participación das persoas usuarias e das súas familias no Programa de Intervención Individualizada, participación das familias no desenvolvemento de programas de intervención e grupos de traballo con todos os axentes implicados, asembleas de usuarios e usuarias onde se decidan actividades relacionadas co centro como as de tempo de lecer e respiro familiar, etc.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

Os programas de cooperación son instrumentos a través dos que se ofrece ás persoas demandantes de emprego unha oportunidade para adquirir a experiencia laboral que lles poida facilitar a súa futura inserción no mercado de traballo.

Estes programas de apoio cumpren así unha dobre función: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia na súa categoría profesional e realizar tarefas e servizos de utilidade social e de interese para a comunidade.

As entidades contratantes serán entidades sen ánimo de lucro con centro de traballo en Galicia e que estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (comunidade, dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade), servizos cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais para cubrir as necesidades de crecemento do sector.