Coñécenos

Como nos organizamos?

XUNTA DIRECTIVA

Presidenta:
Olga Rodríguez Puga

Vicepresidente:
Marta Bouzón Couñago

Secretaria:
Elena Couñago Sánchez

Tesoureiro:
José Jaime Figueroa Cerdeira

Vogais:

Rubén Darío Pintos Rodríguez

Eduardo José Reguera Ocampo

Mar Orge Amoedo

Fernando Santos Gómez

María del Puerto Figueroa Fernández

María Cristina Martín Fragueiro

Miguel Enrique Rodríguez Méndez

Carmen Varela Trigo

Historia

Fomos o resultado dunha necesidade, nacemos porque sen remedio eramos necesarios, porque unicamente as persoas afectadas, as súas familias e os máis achegados, coñecíamos a situación de absoluta precariedade que sufrían as persoas con enfermidade mental e a inmensa marxinación dos doentes dentro e fóra dos circuitos asistenciais da época.

Corre o 1994, dúas persoas concienciadas e formadas, Pilar e Esperanza, acompañadas de Jaime, Paqui e Camino, fundan a Cooperativa de Traballo Asociado Lenda, sendo esta o motor inicial do que hoxe é a Asociación de Saúde Mental Lenda.

Desde aquela ata agora, trazamos os fundamentos básicos da nosa actuación asistencial; proximidade humana, distancia terapéutica, solidariedade cos doentes, aceptación do seu carácter individual, integración e traballo en e para o grupo, sentido do humor e respecto aos demais.

Foron necesarias grandes doses de paciencia para superar as épocas difíciles nas que perigou o proxecto asistencial de Lenda. Partimos do traballo en precario, da precariedade económica, da precariedade asistencial, por iso valoramos especialmente o punto no que agora nos atopamos, como entidade consolidada e respectada dentro da atención as persoas con enfermidade mental.

Formamos parte, e fomos socios fundadores, da Federación Galega de Asociación de Familiares e Enfermos Mentais, hoxe FEAFES Galicia Saúde Mental, e cos nosos socios estamos a percorrer este interminable camiño Asistencial, facéndonos cargo, como no ano 1994, da atención as persoas con Enfermidade Mental, porque igual que no 1994, a precariedade asistencial dende os sistemas públicos de Saúde, con respecto as persoas con enfermidade mental, perece ser definitivamente endémica.

Sede benvidos á nosa historia porque benvidos seredes o noso futuro.

EQUIPO TÉCNICO

Director Centro Rehabilitación:
Fernando Bastos Pérez
Psicólogo Especialista en Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Enfermos Mentais Crónicos

Directora Centro Ocupacional Lenda:
Mª del Carmen Álvarez Couñago
Psicóloga / Terapeuta Familiar

Jaime Figueroa Cerdeira (Auxiliar Clínica)
Pilar Pérez López (Técnico Especialista en Educación Especial)
Joaquín Fernández Vidal (Técnico Especialista en Educación Especial, Auxiliar Clínica)
Felícitas Mayán Mato (Educadora Social)
Carmen Varela Trigo (Profesora de Taller, Profesora Certificada do Método  Zentangle)

Que facemos?

Na Asociación Lenda de Saúde Mental traballamos para tentar mellorar a saúde mental da nosa contorna.

Para desenvolver estas melloras traballamos en distintos ámbitos:

   • •   Prestamos atención, asesoramento e información aos enfermos e familiares.
   •    Loitamos polos seus dereitos e as oportunidades das persoas con enfermidade mental e os seus familiares.
   •    Realizamos labores de sensibilización, promovendo a saúde mental e loitando contra o estigma que sofren as persoas con enfermidade mental.
   •    Traballamos para aumentar as posibilidades de inserción laboral do colectivo.
   •    Programamos actividades de ocio, entre as que se inclúen obradoiros, excursións, viaxes e deportes.
   •    Traballamos pola participación e o empoderamento das persoas con enfermidade mental.
   • •   Participamos activamente en festas, feiras, actividades da nosa contorna.

Perspectiva de xénero

A intersección entre as desigualdades de xénero, tan vivas aínda no construto dunha sociedade patriarcal, coa discapacidade, xera situación de desigualdade entre mulleres e homes do colectivo de saúde mental que non foron tomadas en conta á hora de loitar polos dereitos das mulleres e enfrontar as violencias específicas que sofren, quedando excluídas e invisibilizadas durante to-dos estes anos de loita.

As persoas con problemas de saúde mental presentan características particulares e enfróntanse a dificultades diferenciais con respecto a outras persoas con discapacidade, particularmente agravadas no caso das mulleres con trastorno mental grave.

Queda patente que as mulleres con problemas de saúde mental levan engadida a desigualdade e a discriminación polo feito de ser mulleres. Acceden a menos oportunidades dende os diferentes sistemas de apoio e protección social. É por isto que as mulleres con problemas de saúde mental enfróntanse a múltiples dificultades e barreiras específicas.

A Plataforma de Accións adoptadas pola IV Conferencia Mundial das Nacións Unidas sobre a Muller, celebrada en Pequín no ano 1995 resalta que a igualdade entre os xéneros é un obxectivo primordial nas áreas do desenvolvemento social, definindo desta maneira as transversalidade da perspectiva de xénero.

“Transversalizar a perspectiva de xénero é o proceso de valorar as implicacións que ten para os homes e para as mulleres calquera acción que se planifique, xa se trate de lexislación, políticas ou programas, en todas as áreas e en todos os niveis. É unha estratexia para conseguir que as preocupacións e experiencias das mulleres, do mesmo xeito que as dos homes, sexan parte integran-te na elaboración, posta en marcha, control e avaliación das políticas e dos programas en todas as esferas políticas, económicas e sociais, de maneira que as mulleres e os homes poidan beneficiarse deles igualmente e non se perpetúe a desigualdade. O obxectivo final da integración é conseguir a igualdade dos xéneros.”

Entendemos a necesidade de incorporar a perspectiva de xénero co fin de adecuar todas as fases das nosas actuacións dentro dos programas da asociación á situación das mulleres coas que traballamos, sen esquecer que a violencia de xénero (en todas a súas formas: física, psicolóxica, social, sexual e económica) é tamén un factor relevante na evolución dos trastornos mentais crónicos.

Metodoloxía de traballo

Os distintos programas, actividades ou tarefas que se desenvolven no CRPL Lenda integran unha metodoloxía de traballo interdisciplinar, dinámica e operativa, posibilitándose unha abordaxe integral da problemática e un reforzo da labor educativa e terapéutica tendente a favorecer unha futura incorporación das persoas usuarias ao traballo produtivo.

O modelo de traballo está baseado no modelo de recuperación, entendida esta como “un proceso único e profundamente persoal, de cambio de actitudes, valores, sentimentos, obxectivos, habilidades e/ou roles dunha persoa. É unha maneira de vivir unha vida satisfactoria, con esperanza e aportacións á sociedade, incluso coas limitacións causadas pola enfermidade. A recuperación implica desenvolver un novo sentido e propósito vitais para crecer máis alá dos efectos catastróficos da enfermidade mental” (Anthony, 1993).

Este modelo está centrado na persoa, no sentido de participar no seu propio tratamento, fomento de toma de decisións, etc. Está baseado no apoio mutuo, no compartir aprendizaxes, na relación coa comunidade e a súa participación nela, na diversidade, no respecto, etc.

É un modelo baseado na autoxestión, na promoción da autonomía, no que as profesionais promoven a construción dun proxecto de vida e fomentan unha mellora do benestar.

Trabállase de cara a consecución de 3 necesidades psicolóxicas básicas:

– Autonomía: necesidade de ser responsables da nosa propia vida e conducta

– Competencia: necesidade de ter un certo control sobre o noso entorno e sobre os resultados da nosa experiencia

– Relación: necesidade de interacción e conexións coas demais persoas e o desexo de pertencer a un grupo, a unha comunidade